h

 n

d

r

b

escultor, beeldhouwer, surrealist

k

m

n

Home info sculpturen sculpturen 2 schilderijen boekje exposities publicaties links

i

k

e

e

a

e

Zonder ogen spiegelt zij

Haar benen dubbel

Vraagt doodse  stilte


Ze regelt het verkeer-


Robotrug en billen

Twee verticale borsten


Horizontale tekens

Sturen emotieloos

Without eyes she reflects

Her legs double

Requests deathly  silence


She directs traffic-


Robot back and buttocks

Two vertical breasts


Horizontal signs

Steer without emotions

Sin ojos reverberan

sus piernas duplicadas

Pide silencio de muerte


Dirige el tráfico-


Espalda y nalgas de robot

Dos pechos verticales


Señales horizontales

Conducción emociones